Τα Προγράμματα

Υλοποιούνται ως μονοήμερα ή πολυήμερα. Απευθύνονται σε μαθητές της Α / θμιας & Β/ θμιας Εκπ/σης και αξιολογούνται από μαθητές και συνοδούς εκπαιδευτικούς.

 

Έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ώστε να:

  • εξετάζουν το περιβάλλον στην ολότητα του
  • εφαρμόζουν διεπιστημονική θεώρηση και βιωματική προσέγγιση
  • δίνουν έμφαση στην ενεργό συμμετοχή , την ομαδική εργασία, την κριτική σκέψη, το δημοκρατικό διάλογο και τη δημιουργία κλίματος για εγρήγορση των αισθήσεων


Αναλυτικότερα μέσω των προγραμμάτων επιδιώκεται η επίτευξη των παρακάτω στόχων:

 
  • Η ενημέρωση των μαθητικών ομάδων και των πολιτών γενικά, για τον φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής
  • Η εκπαίδευση μαθητών και πολιτών ώστε οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν να δημιουργούν κώδικα περιβαλλοντικής συμπεριφοράς
  • Η ευαισθητοποίηση μέσω της γνώσης και της απόκτησης εμπειριών
  • Η ενεργοποίηση των εκπαιδευομένων ώστε να αναπτύσσουν υπεύθυνη στάση και συμπεριφορά προς το περιβάλλον και να συμβάλλουν ενεργά στην αειφόρο ανάπτυξη

 

Τα προγράμματα του Κ.Π.Ε. Αρναίας:

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ